top of page
knitted background.jpeg

Cwilt Rhacs Printiau Meddal

Ref: 2000-3-B

2000-3-B soft prints rag quilt
2000-3-B soft prints rag quilt detail

Cwilt clytwaith naw clwt mewn ffabrigau golau yw hwn, gan gynnwys cotymau, cretón, ffabrigau crysau a gwisgoedd.  Mae yna batrymau streipiog, sgwarog a blodeuog.  Mae’r ffabrigau, gan gynnwys un sy’n darlunio plant yn sglefrio, yn dyddio o’r 1940au i’r 1960au.  Pwythwyd rhai o’r blociau â llaw ac eraill â pheiriant.  Mae wedi’i gwiltio mewn llinellau lletraws ag edau gotwm wen.  Calico gwead agored ysgafn hufen yw’r cefn a chotwm yw’r wadin.  Mae gan y cwilt rwymiad porffor golau gyda phrint blodeuog.  1780 x 1415mm.

Cwrlid Pyffiau Suffolk

Ref: 2002-8

2002-8 suffolk puffs quilt
2002-8 suffolk puffs quilt detail

Menyw o’r ardal leol wnaeth rodd o’r cwrlid hwn sydd wedi’i wneud o amrywiol ffabrigau gan gynnwys crimplene, cotymau, neilon a ffabrigau artiffisial eraill felly cafodd ei wneud yn bendant ar ôl lansio Crimplene ym 1959.  Gwnaed cylchoedd â llaw o’r ffabrigau hyn i greu Pyffiau Suffolk sydd wedi’u pwytho â llaw ar gynfas wen wedi’u trefnu mewn blociau o liwiau.  Mae’r lliwiau glas, pinc, piws ac oren yn llachar ac mae rhai ffabrigau yn blaen ond mae’r rhan fwyaf yn batrymog – blodeuog yn bennaf.  Mae yna forder o Byffiau Suffolk mewn glas a gwyrdd o gwmpas yr ymyl i gyd.   1350 x 2102mm.

Cwrlid Laura Ashley

Ref: 2002-9

2002-9 laura ashley bedcover
2002-9 laura ashley bedcover detail

Gwnaed hwn yn y 1970au gan fenyw o Lanidloes a gwnaeth ei gŵr rodd ohono wedi iddi farw.  Roedd y fenyw wedi gweithio i Laura Ashley, fel llawer o bobl o’r ardal.  Clytwaith o drionglau wedi’u pwytho â pheiriant, i gyd wedi’u gwneud o ffabrigau cotwm mewn pinc a glas wedi’u dylunio gan Laura Ashley, yw’r ochr ar i fyny.  Leinin llenni yw’r cefn yn bennaf, gyda stripiau o glytwaith mewn ffabrigau Laura Ashley.  Nid yw’r ochr ar i fyny a’r cefn wedi’u cwiltio â’i gilydd, dim ond wedi’u rhwymo â melfaréd main marŵn. 1025 x 1110mm.

Cwilt Abertridwr 3

Ref: 2002-18-C

2002-18-C wholecloth

Un yw hwn o gasgliad o nifer o gwiltiau a wnaed rhwng tua 1900 a’r 1920au gan yr un fenyw a oedd wedi dechrau gwnïo yn ifanc iawn.  Yn ddeg oed, cafodd ei hanfon oddi cartref i weithio fel morwyn laeth ond parhaodd i wnïo ar ei dyddiau prin i ffwrdd – byddai ei llysfam yn dweud wrthi, ”Unrhyw bwyth wnei di nawr, ni fydd rhaid ei weithio eto.”   Daeth i oed, priododd ac aeth i fyw yn Aberdâr gyda’i gŵr, a oedd yn löwr, cyn symud i Abertridwr gyda’i theulu a oedd yn cynyddu.  Yn y fan honno y gwnaeth hi’r cwiltiau rydyn ni’n gofalu amdanyn nhw nawr.  Gwnaed pob un o ffabrigau oedd wedi’u hailgylchu a’r rheini o lyfrau patrwm yr oedd y siop ddeunyddiau yn Abertridwr yn eu cadw. Wrth i’w merched dyfu, dysgodd hi grefft clytwaith iddyn nhw. Cofia un ohonyn nhw gael ei dysgu’n blentyn i wnïo’r clytiau at ei gilydd ac yna, pan roedd yr ochrau ar i fyny wedi’u gorffen, deuai’r ffrâm gwiltio o’r tu ôl i’r soffa rhawn er mwyn dechrau’r broses gwiltio.  Mae’r cwiltiau hyn yn “llyfrau patrymau” yn eu hunain a gellir dysgu llawer am fywyd y Cymoedd yn ystod chwarter cyntaf y ganrif wrth eu hastudio. 

Yn anffodus, mae’r cwilt wedi treulio’n ddrwg a’r lliwiau wedi pylu ac mae nifer o rwygiadau ac ambell hollt o gwmpas y clytiau.  Mae un ochr wedi’i gwneud o gotwm plaen gwyrdd wedi’i wehyddu gydag ychydig o glytiau o ffabrigau eraill ar y top a’r gwaelod.  Mae gan yr ochr arall glytiau mawr sydd ar ben y prif ffabrig, sef cotwm gwyrdd golau.  Gwnaed y cwiltio â llaw gydag edau ledwen mewn pwythau mawr anwastad.    1974 x 2235mm.

Cwilt Diemwnt mewn Sgwâr 2

Ref: 2002-18-G

2002-18-G diamond in the square
2002-18-G diamond in the square detail

Un yw hwn o gasgliad o nifer o gwiltiau a wnaed rhwng tua 1900 a’r 1920au gan yr un fenyw a oedd wedi dechrau gwnïo yn ifanc iawn.  Yn ddeg oed, cafodd ei hanfon oddi cartref i weithio fel morwyn laeth ond parhaodd i wnïo ar ei dyddiau prin i ffwrdd – byddai ei llysfam yn dweud wrthi, ”Unrhyw bwyth wnei di nawr, ni fydd rhaid ei weithio eto.”   Daeth i oed, priododd ac aeth i fyw yn Aberdâr gyda’i gŵr, a oedd yn löwr, cyn symud i Abertridwr gyda’i theulu a oedd yn cynyddu.

 

Yn y fan honno y gwnaeth hi’r cwiltiau rydyn ni’n gofalu amdanyn nhw nawr.  Gwnaed pob un o ffabrigau oedd wedi’u hailgylchu a’r rheini o lyfrau patrwm yr oedd y siop ddeunyddiau yn Abertridwr yn eu cadw. Wrth i’w merched dyfu, dysgodd hi grefft clytwaith iddyn nhw. Cofia un ohonyn nhw gael ei dysgu’n blentyn i wnïo’r clytiau at ei gilydd ac yna, pan roedd yr ochrau ar i fyny wedi’u gorffen, deuai’r ffrâm gwiltio o’r tu ôl i’r soffa rhawn er mwyn dechrau’r broses gwiltio.  Mae’r cwiltiau hyn yn “llyfrau patrymau” yn eu hunain a gellir dysgu llawer am fywyd y Cymoedd yn ystod chwarter cyntaf y ganrif wrth eu hastudio. 

Gwnaed y cwilt hwn o fwslin cotwm gwisgoedd (rhai yn bur denau), ffabrig crysau a ffabrig o lyfr samplau.  Clytwaith yw’r ochr ar i fyny.  Mae yna fedaliwn sgwâr yn y canol gyda phum diemwnt wedi’u pwytho y tu mewn iddo mewn siâp croes a thrionglau i lenwi’r sgwâr.  Mae rhesi o ddarnau wal frics o amrywiol feintiau o amgylch y medaliwn a glas, pinc a gwyn yw’r lliwiau a ddefnyddiwyd yn bennaf.  Mae yna wadin blanced gwlân ac mae’r cefn wedi’i wneud o stripiau o ffabrig pinc golau a gwyrdd, tenau iawn.  Mae wedi’i gwiltio â llaw mewn edau wen gan ddefnyddio patrwm diemwnt dros y cyfan.       2020 x 1950mm.

Cwilt Cotwm Glas a Gwyn

Ref: 2002-24

2002-24 blue & white patchwork
2002-24 blue & white patchwork detail

Gwnaed y cwilt hwn o grysau cotwm yn dyddio o’r 1850au a’r 1860au – glas plaen a gwyn streipiog ac ychydig o brintiau coch, brown a melyn sydd wedi pylu. Mae’r rhain i gyd yn ffabrigau cain felly mae’n debyg mai teulu cyfforddus ei fyd oedd yn berchen arno. Mae’r clytwaith ar yr ochr ar i fyny wedi’i bwytho â llaw ac mae gan y dyluniad fedaliwn yn y canol wedi’i ffurfio o 16 seren, gyda saith border yn cynnwys trionglau a diemwntau o’i amgylch.  Mae’n bosibl bod yr ochr ar i fyny wedi’i gwneud yn gynharach ac yna wedi’i gwneud yn gwilt yn ddiweddarach, gan fod yr ymyl wedi’i phwytho â pheiriant.  Cotwm crai main yw’r wadin gydag ychydig o hadau’n dangos.  Gwead twil mewn patrwm sgwarog coch yw’r cefn, wedi’i wneud o dri lled o’r ffabrig.  Patrwm sieffrynau dros y cyfan yw dyluniad y cwiltio. 2208 x 1807mm.

Cwilt yr Unfed Plentyn ar Ddeg

Ref: 2002-28

2002-28 - 11th child_edited

Cwilt cyfoes gan Bobby Britnell yw hwn, a gafodd ei ysbrydoli gan Gwilt y Gŵr Bonheddig, sef rhif 2002-11 yn ein casgliad.  Gwnaed ef yn arbennig ar gyfer Sioe Haf y Gymdeithas Gwiltiau yn 2002, Reflections.  Mae wedi’i wneud o ffabrig cotwm gwyn a ffabrig cotwm glas a phinc wedi’i lifo â llaw gyda wadin cotwm a chefn o gotwm gwyn. Mae’n gymysgedd o glytwaith ac appliqué, fel y cwilt a’i ysbrydolodd, ac wedi’i bwytho’n drwm â pheiriant, gan ddefnyddio edau i gyd-fynd â lliw y ffabrig.

1932 x 378mm.

Clytwaith Dwy Haen

Ref: 2006-9

2006-9 two layer patchwork
2006-9 two layer patchwork detail

Adeiladwaith bag clytwaith dwy haen yw hwn – efallai math cynnar o orchudd cwrlid plu.  Gwnaed y clytwaith ar yr ochr ar i fyny o hirsgwarau a sgwariau amrywiol eu maint o satîn cotwm o ansawdd amrywiol – ffabrigau crysau mae’n debyg.  Mae’r rhan fwyaf o’r rhain wedi’u gwehyddu mewn streipiau glas neu goch a gwyn er bod rhai mewn print. Gwnaed y cefn o stripiau o ffabrig 50mm o led wedi’u pwytho â’i gilydd.   Mae’r ddwy haen wedi’u pwytho at ei gilydd o gwmpas yr ymylon â pheiriant.   2250 x 1550mm

Clytwaith Octagonau

Ref: 2007-8

2007-8 octogons patchwork
2007-8 octogons patchwork detail

Cwilt clytwaith mawr yw hwn wedi’i wneud o octagonau a sgwariau mewn cotymau amrywiol – rhai print yn bennaf.  Cafodd ei wneud rhwng 1870 a 1890. Dwy flanced wlân yw’r wadin, un wedi’i gwehyddu’n llac a’r llall yn fwy cain.  Cotwm twil gwyn yw’r cefn.  Mae wedi’i gwiltio’n hynod gain â llaw mewn edau wen gyda dyluniad o fedaliwn yn y canol a sieffrynau a cheblau o gwmpas yr ymyl.   2225 x 2395mm.

Gorchudd Clytwaith Anorffenedig

Ref: 2009-1-C

2009-1-C patchwork top unfinished
2009-1-C patchwork top unfinished detail

Mae’r gorchudd clytwaith anorffenedig hwn o ddiddordeb yn bennaf oherwydd ei fod yn defnyddio o amrywiol ffabrigau plaen a phatrymog yn dyddio o ddiwedd y 19eg Ganrif. 2220 x 1940mm.

Cwilt Cyfoes Wedi’i Wau

Ref: 2009-8

2009-8 knitted quilt_edited

Gwnaed y cwilt hwn sydd wedi’i wau yng Ngwanwyn 2009 gan Grŵp Gwau a Chrosio Llanidloes, a gwnaed rhodd ohoni i’r Gymdeithas Gwiltiau ar ôl arddangosfa haf y flwyddyn honno lle roedd i’w weld ochr yn ochr â chwilt hynafol wedi’u wau o Raeadr Gwy sydd yn ein casgliad.  Cyfrannodd pob aelod o’r grŵp at y cwilt, ar y thema gerddi.  Wedi’i wneud o edafedd gwlân a synthetig, mae’r amrywiol glytiau wedi’u gwnïo ar flanced wlân.   

Gorchudd Clytwaith

Ref: 2009-9

2009-9 queen victoria patchwork top
2009-9 queen victoria patchwork top detail

Mae’r gorchudd hwn sydd heb ei orffen yn defnyddio ffabrigau o ddiwedd y 19eg Ganrif, gan gynnwys deunydd gwisgoedd a chrysau cotwm mewn patrymau blodeuog, streipiau a ffabrig gwahanol yr olwg.  Mae yna hefyd rywfaint o ffabrig dodrefnu wedi’i ddefnyddio yn ogystal â ffabrig Jiwbilî Brenhines Fictoria 1837-1887 sy’n cynnwys y dyddiadau hyn a phen y frenhines.  Mae wedi’i wnïo â llaw mewn sgwariau clytwaith ac mae iddo dri border yn unig – top, gwaelod ac un ochr.  Cafodd ei achub gan gyn-Ymddiriedolwr y Gymdeithas Gwiltiau a ddaeth o hyd iddo ar fwrdd bargeinion.  Roedd wedi’i bwytho i ffabrig gwlân bwcle ac roedd hwn wedi cael ei olchi ac, o ganlyniad, roedd wedi crebachu.  Aeth ag ef adref, tynnu’r cefn a gwneud rhodd ohono i ni yn 2009. 2035 x 1402mm.

Blociau plith draphlith anorffenedig

Ref: 2010-2-A

2010-2-A unfinished tumbling blocks Barmouth
2010-2-A unfinished tumbling blocks Barmouth

Clytwaith anorffenedig yw hwn yn cynnwys hecsagonau a blociau plith draphlith mewn amrywiaeth o ffabrigau lliwgar llachar.  Rhoddwyd y darn i fam y rhoddwr o gwmpas 2005 gan fenyw o Abermaw a oedd wedi’i etifeddu oddi wrth ei modryb.  Mae’n dyddio o ddiwedd y 19eg ganrif – rhywbryd ar ôl 1869.   Mae yna amrywiaeth o ddyddiadau wedi’u cynnwys yn y papurau niferus yn y cefn, gan gynnwys 1855, 1858 a marc post yn dangos Porthmadog, Gorffennaf ’69. 

 

Mae’r papurau’n gymysgedd o bapurau newydd a llawysgrifen, yn y Gymraeg a’r Saesneg.   Wedi’i wneud o sidanau, gwlân manweaidd, cotymau a melfedau, pwythwyd y prif ddarn at ei gilydd yn yr arddull Seisnig â phapurau a phwythau taclus, rhai mewn edau wen, eraill mewn edau sy’n cydweddu. Mae’r brasbwythau a’r papurau dal yno. Mae yna fotiff seren â chwe phig yn y canol gyda hecsagon sidan glas wedi’u rhoi at ei gilydd gyda delwedd o dorch.   Mae yna hefyd dri darn llai heb fod ynghlwm.  Prif ddarn: 1105 x 1156mm.

Gorchudd Clytwaith Anorffenedig

Ref: 2011-2-B

2011-2-B quilt top
2011-2-B quilt top detail

Mae ochr ar i fyny y cwilt clytwaith hwn, sydd heb ei orffen, wedi’i wneud o amrywiol ffabrigau, gan gynnwys cotymau patrymog (smotiau, streipiau, blodau a chylchoedd) a ffabrigau crysau.  Mae yna fedaliwn clytwaith sylfaenol yn y canol wedi’i wneud o sgwariau a hirsgwarau o wahanol feintiau gyda borderi o’i amgylch, i gyd wedi’u pwytho at ei gilydd â llaw.  Mae’n rhaid ei fod wedi’i ddefnyddio fel gorchudd rhag llwch ar ryw adeg – mae yna farciau paent i’w gweld.  Pwythodd y rhoddwr ef at hen gynfas i’w sefydlogi cyn gwneud rhodd ohono i ni yn 2011. 2072 x 2030mm.

Cwrlid Clytwaith

Ref: 2011-2-C

2011-2-C patchwork coverlet
2011-2-C patchwork coverlet detail

Mae’r cwrlid hwn wedi’i wneud o ffabrigau cotwm, llawer ohonyn nhw’n biws ond rhai mewn coch a llawer ohonyn nhw’n flodeuog.  Mae’r rhain yn dod bob yn ail â ffabrigau gwyn a lliwiau goleuach, rhai ohonyn nhw’n batrymog.  Mae’n glytwaith yn yr arddull wal frics ac mae’r clytiau wedi’u troswnïo mewn edau wen.  Bagiau siwgr neu flawd yw cefn y cwrlid gydag ychydig o bwytho sylfaenol â pheiriant i gadw’r ddwy ochr gyda’i gilydd. 

1800 x 2165mm.

Cwilt Clytwaith Coch a Gwyn

Ref: 2011-3-A

2011-3-A red and white patchwork quilt
2011-3-A red and white patchwork detail

Prynodd y rhoddwr y cwilt hwn o siop Oxfam yn Aberystwyth.  Mae gan y clytwaith ar yr ochr ar i fyny fedaliwn yn y canol a borderi, gyda sgwariau coch yn y pedwerydd border.  Mae ganddo wadin gwlân a darn o ffabrig twil cotwm gwyn yw’r cefn.  Mae’r cwiltio wedi’i wneud â llaw mewn edau wen gan ddefnyddio’r patrwm diemwnt. 1940 x 1650mm.

Clytwaith Ffatri Laura Ashley

Ref: 2012-4

2012-4 Laura Ashey factory coverlet
2012-4 LA factory coverlet reverse
2012-4 LA factory coverlet detail

Menyw o Lanidloes, a gyflogwyd yn ffatri Laura Ashley yng Ngharno, wnaeth rodd o’r cwilt clytwaith hwn.  Roedd y rheolwyr wedi gofyn i weithwyr ddod â chwiltiau teuluol i mewn i’w defnyddio fel ffynonellau dyluniadau.  Pan adawodd y fenyw ei swydd, rhoddwyd y cwilt hwn ‘yn ôl’ iddi ond nid hwn oedd yr un roedd hi wedi’i roi.  Mae wedi’i wneud o ffabrigau wedi’u hailgylchu mewn cotwm a lliain, rhai a fwriadwyd ar gyfer dillad a rhai ar gyfer pethau i’r cartref.  Mae yna batrymau streipiog, smotiog, blodeuog a gingham.  Mae’r rhan fwyaf o’r ffabrigau’n dyddio o’r 1930au, mae rhai yn gynharach ac eraill o’r 1970au.  Mae’n gwilt clytwaith medaliwn naill ochr sydd wedi’i bwytho at ei gilydd â pheiriant.  Mae clytiau eraill wedi’u hychwanegu o ffabrigau diweddarach wedi’u gwnïo â llaw.  Nid oes unrhyw wadin rhwng yr ochr ar i fyny a’r cefn.  Mae wedi’i ddefnyddio fel gorchudd rhag llwch – gellir gweld staeniau o baent. 2090 x 1750mm.

Cwilt Clytwaith Naill Ochr Cymreig

Ref: 2013-5

2013-5 reversible patchwork
2013-5 reversible patchwork

Cafodd y cwilt hwn ei ddarganfod mewn tŷ allan ar eiddo rhwng y Bontnewydd-ar-Wy a Llandrindod ym 1981, ynghyd â chwilt arall yr oedd y rhoddwr wedi’i droi yn gyrten.  Cafodd yr un yma ei ddefnyddio am lawer o flynyddoedd cyn y gwnaed rhodd ohono i ni.  Cafodd ei wneud ar ddechrau’r 1900au o gotwm, deunydd crysau a blanced denau, ffabrig dodrefnu ac ychydig o ddeunydd blodeuog wedi’i arddullio yn arddull Art Nouveau.   Mae’n gwilt naill ochr – un ochr mewn pinc, coch a gwyn ac mae’n glytwaith â medaliwn yn y canol a llawer o forderi.  Mae yna stribyn glas wedi’i ychwanegu ar hyd yr ymyl uchaf. Mae’r cefn yn las a gwyn yn bennaf gyda chyffyrddiadau o felyn a phiws golau ac mae yna fedaliwn yn yr arddull wal frics yn y canol gyda border a chorneli wal frics.  Mae’r wadin cotwm yn dangos arwydd o hadau.  Mae’r cwilt wedi’i gwiltio â llaw gan ddefnyddio edau wen mewn dyluniad sieffrynau. 2180 x 2030mm.

Clytwaith Amryliw

Ref: 2017-1-A

2017-1-A multi-coloured patchwork
2017-1-A multi coloured patchwork detail

Cwilt clytwaith sylfaenol yw hwn wedi’i wneud o ffabrigau cotwm, yn ardal Tyddewi, Sir Benfro ddiwedd y 19eg ganrif. Mae’r ffabrigau’n gotwm a phob un yn brintiau mân a oedd yn boblogaidd ar y pryd – mae’n debyg iddyn nhw ddod o lyfrau â samplau o ffabrigau crysau a gwisgoedd. Mae gan yr ochr ar i fyny ddyluniad o glytwaith wal frics ac mae cyfuniad o gwiltio â llaw ac â pheiriant wedi’i ddefnyddio. Defnyddiwyd rhai stribedi hir cul o frethyn ar hyd dwy ymyl i sgwario’r cwilt. Lliain twil gwyn yw’r cefn a haen denau o wlân wedi’i gribo yw’r wadin. Cwiltiwyd yr haenau â’i gilydd â llaw mewn patrwm o groeslinellu ag edau gotwm wen.

1970 x 1760mm.

Cwilt Plât Dresden o Ganada - Melyn

Ref: 2017-3-A

2017-3-A

Mae hwn yn un o ddau gwilt a oedd yn berchen i un o drigolion Llanidloes a wnaeth gais i’r cwilt ddod aton ni ar ôl iddi farw.  Hen nain y perchennog oedd wedi gwneud y cwilt yn ystod y 1920au neu’r 1930au yn ei chartref yng Nghanada, gan ei bod wedi ymfudo yno o Gymru. Yn ôl y perchennog, roedd hi’n gallu ei chofio hi’n gweithio arnyn nhw pan fyddai’n ymweld â hi yn blentyn. Roedd y wneuthurwraig yn byw ar ynys fach dim ond un erw mewn maint ac roedd y teulu cyfan yn arfer dod at ei gilydd yn ystod gwyliau’r ysgol i wersylla, chwarae gemau a chwarae cerddoriaeth.

 

Roedden nhw hefyd yn arfer cynnal cwrdd gwnïo.  Mae hwn yn cynnwys pymtheg bloc mewn dyluniad Plât Dresden o ffabrigau cotwm blodeuog wedi’u pwytho â’i gilydd â pheiriant, wedi’u gosod fel appliqué ar sgwâr cefndirol gwyn ac wedi’u hamlinellu â llaw mewn edau ddu gan ddefnyddio pwyth cadwyn.  Mae’r blociau wedi’u huno â’i gilydd â sashis melyn o gwmpas pob bloc. Ar y cefn mae yna ddarnau o liain cotwm gwyn wedi’u pwytho at ei gilydd, wadin o gotwm crai ac mae’r haenau wedi’u cwiltio at ei gilydd mewn dyluniad croeslinellu ar y blociau gwyn a dyluniad cadwyn yn cordeddu ar y sashis a’r border.  1550mm x 2555mm.

Cwilt Plât Dresden o Ganada - Gwyrdd

Ref: 2017-3-B

2017-3-B

Mae hwn yn un o ddau gwilt a oedd yn berchen i un o drigolion Llanidloes a wnaeth gais i’r cwilt ddod aton ni ar ôl iddi farw.  Hen nain y perchennog oedd wedi gwneud y cwilt yn ystod y 1920au neu’r 1930au yn ei chartref yng Nghanada, gan ei bod wedi ymfudo yno o Gymru. Yn ôl y perchennog, roedd hi’n gallu ei chofio hi’n gweithio arnyn nhw pan fyddai’n ymweld â hi yn blentyn. Roedd y wneuthurwraig yn byw ar ynys fach dim ond un erw mewn maint ac roedd y teulu cyfan yn arfer dod at ei gilydd yn ystod gwyliau’r ysgol i wersylla, chwarae gemau a chwarae cerddoriaeth.

Roedden nhw hefyd yn arfer cynnal cwrdd gwnïo.  Gwnaed y cwilt hwn mewn maint llai na’r cwilt sy’n gymar iddo, felly ychwanegodd mam y perchennog forder ychwanegol ato fel bod y ddau bron yr un faint.  Mae’r cwilt hwn yn cynnwys pymtheg bloc mewn dyluniad Plât Dresden o ffabrigau cotwm blodeuog wedi’u pwytho â’i gilydd â pheiriant, wedi’u gosod fel appliqué ar sgwâr cefndirol gwyn ac wedi’u hamlinellu â llaw mewn edau ddu gan ddefnyddio pwyth cadwyn.  Mae’r blociau wedi’u huno â’i gilydd â sashis gwyrdd o gwmpas pob bloc. Ar y cefn mae yna ddarnau o liain cotwm gwyn wedi’u pwytho at ei gilydd, wadin o gotwm crai ac mae’r haenau wedi’u cwiltio at ei gilydd mewn dyluniad croeslinellu ar y blociau gwyn a dyluniad hanner cadwyn yn cordeddu ar y sashis a’r border.  Mae un cornel o’r cwilt hwn wedi’i gnoi yn ddrwg – o bosibl gan gŵn y perchennog gan ei bod hi’n cadw pwdls. 1550mm x 2530mm.

Cwilt Clytwaith Sgwariau Cotwm

Ref: 2017-7

2017-7 blue squares patchwork
2017-7 blue squares patchwork detail

Gwnaed y cwilt clytwaith hwn yn ôl pob tebyg yn yr 1920au gan fenyw o Amwythig.  Mewn glas a gwyn a chyffyrddiadau o binc, defnyddiwyd amrywiaeth o ffabrigau i wneud y cwilt gan gynnwys cotwm wedi cael brwsiad, cotwm crychiog a chotwm â gwead a Liberty Lawn. Mae llawer ohonyn nhw’n edrych fel ffabrigau crysau a phyjamas.

 

Lluniwyd yr ochr ar i fyny o glytiau ffabrig wedi’u gwnïo â llaw mewn sgwariau a hirsgwarau ac nid oes unrhyw batrwm cyffredinol amlwg.  Mae yna ambell sgwâr atgyweirio wedi’u pwytho’n daclus iawn dros y top. Gwnaed y cefn o bedwar darn o ffabrig wedi’u pwytho â’i gilydd.  Mae’r ochr ar i fyny, y cefn a’r wadin wedi’u cwiltio â’i gilydd â llaw gydag edau gotwm gan ddefnyddio pwythau bychain, taclus i ffurfio llinellau cyfochrog yn mynd o’r top i’r gwaelod a llinellau lletraws yn mynd i un cyfeiriad yn unig.   1700mm x 1920mm.

Cwilt Fferm Glyn

Ref: 2018-1

Gylnn Farm 2018-1

Gwnaed y cwilt clytwaith hwn yn lleol ger Llanidloes cyn 1919 a gwnaed rhodd ohono gan aelod o’r teulu.   Mae’r ochr ar i fyny’n glytwaith o amrywiol ffabrigau – twil cotwm, ffabrigau gwneud dillad a chlustogwaith a melfed – mewn gwyrdd, coch a du.  Mae’r canol wedi’i wneud o naw o flociau Sêr Ohio mewn pwythau plu, gyda border o hanner drionglau mewn patrwm igam-ogam a border plaen du o’u hamgylch.  Gwnaed y cefn o dri darn o ffabrig persli.  Blanced wedi’i gwehyddu â llaw yw’r wadin.  Mae’r cwilt wedi’i gwiltio â llaw mewn edau gwyrdd tywyll.  Gellir gweld siapiau bwaog ar y border ond mae gweddill y dyluniad yn anodd i’w weld.   2223mm x 2224mm.

Cwrlid Pentref Aberriw

Ref: 2019-1

2019-1_edited

Gwnaed y cwrlid clytwaith hwn o Aberriw ger y Trallwng mewn lliwiau pastel tua 1920.  Mae ochr y cwrlid sydd ar i fyny wedi’i lunio o fedaliwn yn y canol o bedwar triongl a naw border o drionglau hanner sgwâr sy’n mynd yn fwy wrth iddyn nhw nesáu at yr ymyl.  Lliain fflaneléd gwyn yw’r cefn.  Cwiltiwyd ef mewn llinellau syth gan ddefnyddio edau gotwm wen.    Y cwilt oedd yr unig beth ar ôl i’w gymryd fel cofarwydd yn dilyn marwolaeth mewn eiddo ger Aberriw.  Daeth y rhoddwr, a oedd yn gymydog, ar draws y cwrlid wedi’i grychu mewn cornel. Aeth ag ef adref, ei olchi a’i gadw cyn gwneud rhodd ohono i ni. 2063mm x 1907mm.

Cwilt Clytwaith Sgwariau

Ref: 2021-1-B

2021-1-B

Dyma un o ddau gwilt y gwnaed rhodd ohonyn nhw i ni gan un o drigolion Llanidloes a oedd wedi’u prynu o Farchnad Leeds yn yr 1980au.   Gwnaed ef ar ddechrau’r 20fed Ganrif o wlanen wlân, cotwm a fflaneléd.  Mae yna dystiolaeth bod rhai o’r clytiau wedi’u torri o grys, lliain sychu llestri a gorchudd gobennydd.  Mae’r lliwiau’n cynnwys gwyrdd, pinc, glas a llwyd gwannaidd gyda rhwymiad bias coch wedi’i ychwanegu o amgylch yr ymyl, mae’n debyg rywbryd yn ddiweddarach. Ar yr ochr ar i fyny ceir clytwaith o hirsgwarau a, dros amser, mae’r cwilt wedi’i ehangu gyda chwilt arall ac mae rhai clytiau wedi’u hychwanegu.  Mae rhywfaint ohono wedi’i bwytho â llaw ond mae peiriant wedi’i ddefnyddio hefyd.  Mae yna hen gynfas gotwm ar y cefn ac mae’r haenau wedi’u pwytho â’i gilydd gan ddefnyddio rhesi o bwythau peiriant.  1930mm x 1700mm.

Gorchudd Diemwnt Seisnig Wedi’i Bwytho Dros Bapur

Ref: 2021– 06

2021-6

Gwnaed y gorchudd cwilt hwn rhwng 2003 a 2010 ac mae’n ddarn diddorol, dramatig iawn yr olwg.  Defnyddiwyd yr arddull draddodiadol Seisnig o bwytho dros bapur (EPP) ac mae’r papurau’n amlwg i’w gweld, felly hefyd y brasbwythau o gwmpas y darnau papur siâp diemwnt.  Cotymau print amryliw ydy’r ffabrigau.  Oherwydd y dyluniad a’i natur anorffenedig, mae o siâp afreolaidd ac yn 2600mm x 2540mm ar ei fwyaf.

Y Cwilt Shoo Fly

Ref: 2022–1- A

2022-1-A

Cwilt o Ganada ydy hwn, a wnaed yn y 1930au neu’r 1940au.   Clytwaith o flociau sgwâr yn y dyluniad Shoo Fly ydy’r ochr ar i fyny, ac mae’n gwilt o wead cartref traddodiadol sy’n defnyddio ffabrigau dros ben, o gotwm glas a gwyn, rhai ohonyn nhw’n batrymog. Darn o ffabrig cotwm gwyn o safon is ydy’r cefn a chotwm tenau ydy’r wadin hefyd.  Cafodd y cwilt ei gwiltio â llaw mewn streipiau lletraws gan ddefnyddio edau gotwm wen a rhwymwyd yr ymylon mewn glas gyda chorneli crynion.  Er bod yna ychydig o staen ar y cwilt (nicotin o bosibl) a’i fod wedi pylu braidd, mae mewn cyflwr da.  1747mm x 2004mm.

Cwrlid Cist Landin – Blwch Glaw

Ref: 2022-6-C

2022-6-C

Gwnaed hwn gan y diweddar Dawn Pavitt ym 1966 a gwnaed rhodd ohono gan y wneuthurwraig.  Gwnaed y cwilt hwn sy’n hyfryd i edrych arno mewn amrywiaeth o ffabrigau cotwm lliw ar gefndir glas golau, gan ddefnyddio dyluniad clytwaith Seminole, sef arddull clytwaith wedi’i wneud trwy bwytho stripiau o ffabrig lliwgar â’i gilydd mewn bandiau llorweddol.  Mae yna wadin tenau a chefn o gotwm hufen plaen.  Mae’r cwilt wedi’i gwiltio â llaw mewn patrwm igam-ogam.

814mm x 920mm.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â Y Gymdeithas Gwiltau neu
Canolfan Celfyddydau Minerva, cysylltwch â ni yma

bottom of page